Informacje o IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) założony w 1930 r. jako Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, w 1934 r. został przekształcony w Instytut Badawczy Lasów Państwowych, a od 1945 r. istnieje pod obecną nazwą. Nadzór nad IBL sprawuje Minister Środowiska. Organami Instytutu są Dyrektor i Rada Naukowa. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz do występowania z wnioskami o nadanie tytułu profesora. Obecnie Rada liczy 36 członków.

W skład Instytutu wchodzi 6 zakładów naukowych. W Sękocinie Starym mieszczą się zakłady: Ekologii Lasu, Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Ochrony Lasu, Zarządzania Zasobami Leśnymi. W Białowieży funkcjonuje Zakład Lasów Naturalnych, a w Krakowie Zakład Lasów Górskich. Ponadto w Sękocinie działają laboratoria Chemii Środowiska Przyrodniczego oraz Ochrony Przeciwpożarowej Lasu.

Zgodnie z celami statutowymi, Instytut prowadzi badania i prace rozwojowe poświęcone procesom zachodzącym w ekosystemach leśnych oraz wzajemnym powiązaniom lasów z otaczającym środowiskiem przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą w kraju oraz współpracuje z zagranicznymi jednostkami naukowymi. Był jedynym krajowym beneficjentem Rozporządzenia Forest Focus, w ramach którego realizowano projekty demonstracyjne związane z monitoringiem i ochroną lasów w Unii Europejskiej. Ponadto realizuje zadania w zakresie upowszechniania i wdrażania systemu certyfikacji lasów PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification). Pracownicy Instytutu biorą udział w pracach organizacji międzynarodowych: IUFRO (Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych) i EFI (Europejski Instytut Leśny), a także są ekspertami w zagranicznych radach naukowych, programach, towarzystwach, zespołach i grupach roboczych (Akcji COST, FAO, ICPFORESTS, UNECE).

Prowadzone w IBL badania naukowe i prace rozwojowe dotyczą: biologii i ekologii zbiorowisk leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych, metod inwentaryzacji zasobów, oceny stanu zachowania oraz kształtowania ich zdolności do pełnienia różnorodnych funkcji, abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych czynników wpływających na stan lasu oraz monitoringu środowiska leśnego, hodowli lasu i genetyki organizmów leśnych, ochrony lasu i ochrony przyrody, stabilności i produktywności ekosystemów leśnych, zrównoważonego użytkowania lasu wielofunkcyjnego, instrumentów polityki leśnej oraz rozwoju gospodarki leśnej w skali lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej.

Inne zadania Instytutu obejmują m.in.: doradztwo naukowe dla instytucji i osób fizycznych, osłonę naukową wdrażania wyników badań do praktyki, opracowywanie ekspertyz i opinii, organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań naukowych (m.in. Zimowa Szkoła Leśna, Narodowy Program Leśny), prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu gospodarki leśnej oraz edukacji przyrodniczo-leśnej (m.in. współorganizacja Festiwalu Nauki i Międzynarodowego Dnia Ziemi), prowadzenie od 2002 roku niestacjonarnych studiów doktoranckich, studia podyplomowe. Instytut Badawczy Leśnictwa przeprowadza coroczne prognozy, a w szczególności: zagrożenia pożarowego lasu, występowania szkodników i patogenów leśnych, zagrożenia biotycznego i abiotycznego w lasach górskich. Ponadto prowadzi monitoring środowiska leśnego (stanu lasu) oraz ocenę nasion gatunków drzew i krzewów leśnych. Instytut jest także koordynatorem Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów.

Instytut uczestniczy w opracowywaniu opinii aktów prawnych, założeń do polityki leśnej państwa oraz innych dokumentów na rzecz organów administracji państwowej, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień. Biblioteka Instytutu od 85 lat gromadzi publikacje z zakresu leśnictwa i dziedzin pokrewnych. Jej zbiory stanowią największy w kraju i w Europie Środkowej leśny księgozbiór naukowy. Liczy on łącznie ponad 50 000 woluminów, wśród których znajdują się cenne i rzadkie druki. Instytut prenumeruje blisko 60 tytułów czasopism zagranicznych i ponad 100 tytułów czasopism polskich dostępnych w czytelni. Zbiory powiększane są także o czasopisma otrzymywane w drodze wymiany. Prowadzone przez Instytut badania finansowane są przede wszystkim przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, jak również ze środków unijnych w ramach programów ramowych, funduszy strukturalnych oraz LIFE+.

Działalność wydawnicza Instytutu obejmuje publikację czasopism: Leśne Prace Badawcze, Folia Forestalia Polonica (Series A – Forestry) oraz wydawnictw nieperiodycznych, w tym m.in. publikacje zwarte wydawane w seriach Rozprawy i Monografie oraz Analizy i Raporty, jak również publikacje udostępniane na stronie internetowej IBL: Nowości Piśmiennictwa Leśnego, Notatnik Naukowy IBL i Z Leśnego Świata.

Więcej informacji i aktualności znajdą Państwo na stronie www.ibles.pl

Informacja o dostępnosci cyfrowej