Informacje o projekcie

Opis projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna”.

Okres realizacji

01.01.2019 - 30.06.2020

Nr umowy

28/2019/Wn50/EE-ee/D

Cel projektu

Celem projektu jest rozpropagowanie potrzeby zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem lasami na gruntach prywatnych. Wiedza dotycząca istniejących problemów gospodarowania na prywatnych gruntach leśnych jest niewystarczająca zarówno wśród właścicieli lasów, jak i wśród tych, którzy nadzorują gospodarkę w lasach prywatnych lub mają wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych i finansowych. Przeprowadzenie kampanii uświadamiającej pozwoli na wypracowanie rozwiązań akceptowalnych przez właścicieli lasów oraz instytucje zajmujące się lasami prywatnymi. Dotyczy to szczególnie zrzeszania się właścicieli lasów prywatnych i sposobów finansowego wsparcia gospodarki leśnej w lasach prywatnych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma na celu podniesienie świadomości właścicieli lasów prywatnych, osób nadzorujących gospodarkę w lasach prywatnych oraz kreujących rozwiązania dotyczące aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z gospodarowaniem lasami na gruntach prywatnych. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych (w 8 województwach Polski centralnej, południowej i wschodniej w których znajduje się ponad 80% powierzchni lasów prywatnych), w tym:

 • wykonanie ogólnopolskich badań ankietowych wśród rolników właścicieli gruntów leśnych, mających na celu rozpoznanie potrzeb i opinii w zakresie gospodarki leśnej,
 • szkolenia dla właścicieli lasów prywatnych oraz służb starostw sprawujących ustawowo nadzór nad gospodarką w lasach prywatnych wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych,
 • ewaluacja wiedzy uczestników szkoleń na temat gospodarki w lasach prywatnych przy pomocy ankiet, która zostanie przeprowadzona na zakończenie każdego szkolenia,
 • kampania informacyjna w mediach tradycyjnych (prasa branżowa, regionalna) o łącznym nakładzie ponad 60 tys. egzemplarzy,
 • konferencja krajowa podsumowująca uzyskane doświadczenia,
 • opracowanie materiałów konferencyjnych wraz z wytycznymi i propozycjami koniecznych zmian oraz optymalnych rozwiązań dotyczących lasów prywatnych,
 • promocja i rozpowszechnianie działań w projekcie na stronie internetowej projektu.

Efektem realizacji projektu powinna być poprawa efektywności gospodarowania drewnem, wzrost udziału miąższości drewna zalegalizowanego do jego obrotu, a także do zwiększania powierzchni lasów zarządzanych przez podmioty społeczne (zrzeszenia/stowarzyszenia/izby/kluby leśne) oraz identyfikacja obszarów wymagających finansowego wsparcia gospodarki leśnej prowadzonej w sektorze prywatnym. Tym samym projekt zyskuje szczególne znaczenie dla realizacji polityki Ministra ds. środowiska.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest głównym podmiotem realizującym projekt. Wśród ekspertów i wykonawców znajdują się także pracownicy Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wykonawcy projektu

 • Dr inż. Wojciech Gil (IBL) – kierownik projektu
 • Dr hab. Roman Wójcik (SGGW) – zastępca Kierownika projektu
 • Dr inż. Jan Łukaszewicz (IBL)
 • Dr hab. Małgorzata Sułkowska (IBL)
 • Dr hab. Piotr Gołos (IBL)

Eksperci

 • Dr inż. Tomasz Jabłoński (IBL)
 • Dr Marek Geszprych (RDOŚ)
 • Dr inż. Krzysztof Jodłowski (IBL)
 • Dr hab. Leszek Stanisław Bolibok (SGGW)
 • Dr inż. Michał Orzechowski (SGGW)
 • Dr inż. Wojciech Kędziora (SGGW)
 • Dr inż. Jacek Zajączkowski (SGGW)
 • Dr inż. Artur Rutkiewicz (SGGW)
 • Dr hab. Zbigniew Borowski (IBL)
 • Mgr inż. Katarzyna Szyc (SGGW)
 • Dr hab. Krzysztof Stereńczak (IBL)
 • Mgr inż. Grzegorz Krok (IBL)